Home of real life Champions!

"We did Mixed Martial Arts before it was born"

Stadgar för ABCD Budokai SVERIGE

(Antagna 2008-08-09)

 

§ 1 Namn

 

Föreningens namn är ABCD Budokai SVERIGE föreningen kan också benämnas ABCD Budokai härefter i dokumentet kallad föreningen.

 

§ 2 Form

 

Föreningen är en ideell förening och står självständig gentemot staten, kommunen, politiska och privata intressen.

 

§ 3 Syfte och målsättning

 

Syftet är studier i asiatisk kultur, utbyte med Japan och övriga asiatiska länder med viss inriktning på aktiviteter för personer med funktionshinder. Målsättingen är att öka kunskapen och förståelsen kring asiatiska kulturaktiviteter för alla på alla nivåer.

 

§ 4 Medlemskap

 

Föreningen är öppen. Föreningar och sektioner av föreningar ansluter med medlemmar. Medlem är den som årligen ansluts genom sin moderförening eller vill ansluta sig enskilt i föreningen och stödjer föreningens syfte och målsättning. Medlem har rätt till insyn i verksamheten, närvarande-, yttrande- och förslagsrätt på alla möten. Medlem har rösträtt på medlems-och årsmöte.

 

§ 5 Möten

 

Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg. Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

 

§ 6 Styrelse

 

Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems-och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsemöte ska hållas vid vid behov dock minst 4 ggr/år. Tre ordinarie i styrelsen, därefter äger varje förening adjungerad plats i styrelsen med yttranderätt slutgiltiga beslut tas dock av ordinarie ledamöter om inte beslutelserätt delegeras av dessa.Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen utser ABCD Budokai Shihan.

 

§ 7 Verksamhetsår

 

Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.

 

§ 8 Uteslutning

 

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

 

§ 9 Omröstning

 

Vid styrelsemöten, års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval, där lotten skiljer.

 

§ 10 Stadgeändring

 

För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid årsmöte eller extra årsmöte. Styrelsen bereder stadgeändring.

 

§ 11 Upplösning

 

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid årsmöte eller extra årsmöte vid revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till medlemsföreningarna. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel

 

 

 

 

En Japanologiförening

Kontakt:

Telefon: +46(0)70-535 28 26

E-post: info@abcdbudokai.se

Swish: 123 089 83 38

BIC:     SWEDSESS

Hemsida: www.abcdbudokai.se

Bankgiro: 317-5205

Orgnr: 802442-4395

IBAN: SE1580000820169133961707